Suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunkitilan luonne ja luonnonelementit suunnittelun lähtökohtina

Arkkitehtisuunnittelijoiden valinnassa keskeisenä kriteerinä olivat näytöt suurten puurakennusten osaamisesta. Suunnittelijaksi valittiin Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, APRT. Pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Teemu Palo ja projektiarkkitehtina arkkitehti Juhani Suikki. APRT on kansainvälisesti toimiva arkkitehti-, kaupunkisuunnittelu- ja designstudio, joka on suunnitellut mm. vuoden 2002 puurakenteeksi valitun Sibelius-talon Lahdessa.

Kaupunki tilana on keskeinen lähtökohta APRT:n suunnittelutöissä ja kaupunkitilan luonne on näkyvillä monissa toimiston suunnittelemissa yksittäisissä rakennuksissa, myös Pilkkeessä. Luonnonvalolla sekä joki- ja vaaramaisemalla on keskeinen asema Pilkkeen arkkitehtuurissa. Rakennetun ympäristön ja luonnon välisen suhteen tutkiminen onkin toistuva teema APRT:n töissä.

Suunnittelun haasteita

Pilke on pääasiassa toimistorakennus ja alunperin 135 metsähallituslaisen työpaikka. Siinä sijaitsevat myös 650 m²:n näyttelytilat Tiedekeskus Pilkkeelle. Kun rakennusta lähdettiin suunnittelemaan, oli haasteena tontin koko ja sen kymmenen metrin korkeusero. Vaikka Lappi on avara ja harvaan asuttu, Pilkkeen tontti on tiukasti rajattu. Suunnitteluun vaikutti vieressä sijaitseva Arktikum-rakennus, johon välimatka on lyhyimmillään 8 metriä. Puurakennuksen paloturvallisuuteen oli myös kiinnitettävä huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

Kaupunkikuvan kannalta toimiva ratkaisu oli korostaa Arktikumin aukiota uudella rakennuksella. Pilke-talon aukion puoleinen sivu on pääjulkisivu, joka näkyy ensimmäiseksi rakennuksia kaupungin keskustasta lähestyttäessä. Pilkkeen rakentamisen myötä aukiosta on syntynyt suojaisa tila, aukio, johon kesäisin paistaa lämpimästi aurinko.

Talo nousi ripeästi

Pilkkeen rakennusaikataulu oli tiivis. Rakentaminen aloitettiin 15.9.2009 ja rakennus luovutettiin käyttäjälle 11.10.2010. Tiiviin aikataulun vuoksi työmaalla työskenneltiin monessa vuorossa. Työmaavahvuus oli keskimäärin 80 henkeä. Koska rakennustyömiehet olivat 100 kilometrin säteeltä työmaasta ja suuri osa alihankkijoista alueelta, työmaalla oli suuri merkitys paikallisesti. Pilkkeen kotimaisuusaste on yli 90 prosenttia.

Pilkkeen kaltaiset suuret, puiset toimistorakennukset ovat vielä Suomessa harvinaisia. Puurakentamisen työtavat ja tekniikat ovat kuitenkin suomalaisille tuttuja pienemmistä puurakennuskohteista. Ison puurakennustyömaan haasteena ovat aikataulutus, työvaiheiden suunnittelu ja ennakointi. Työmaalla vaaditaan ja saa käyttää myös perinteisiä kirvesmiehen taitoja. Rakennuksen korkeuden ja avoimen aulatilan vuoksi työmaalla tehtiin runsaasti nostotöitä. Torninosturi, jolla elementit ja palkit nostettiin kerroksiin, seisoi näyttelytilassa aivan rakentamisen viime vaiheisiin asti.

Pilkkeen rakenneratkaisut

Rakennusteknisesti Pilke on puinen pilari-palkki rakenne. Kantava rakenne koostuu liimapuisista pilareista ja parhaimmillaan 1,5 metrin korkuisista palkeista. Primääri- ja sekundäärirakenteet voi myös havaita Pilkkeen sisätiloissa. Pilkkeen kellarikerros, kivijalka, on betonia. Tontin korkeuseroista johtuen alimpien kerrosten Ounasjoentien puoleiset maanvastaiset seinät vahvistettiin erityisillä maamuuri-rakenteilla. Rakennuksen pilari-palkki- rakenne on jäykistetty betonisilla porrashuoneilla ja hissikuilulla.

Vaikka Pilkkeen julkisivu on yhtenäinen, se on koottu puurakenteisista ulkoseinäelementeistä. Myös ulkoseinäelementit ovat kantavia. Välipohjarakenne muodostuu kantavien puisten palkkien päälle asennetusta havuvanerista ja pintabetonilaatasta.

Pilkkeen yläpohjan ja vesikaton rakenne perustuu kantavien palkkien päälle rakennetuille kattoristikoille, joiden avulla on varsinaisen vesikaton kallistukset ja vedenpoisto on huolehdittu hanhenselkäperiaatteen mukaisesti. Pilke ei ole tasakattoinen ja vesikaton katemateriaali on bitumikermi.

Toimistohuoneiden väliseinät ovat keveitä, rankorakenteisia seiniä. Näin työtilojen koon muuttaminen, tiimityöskentelytilojen ja isompien kokonaisuuksien muodostaminen on suhteellisen helppoa ja mahdollistaa tilojen joustavan muuntelun tarpeen mukaan.

Pilke on kytketty Rovaniemen Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Ilmastointijärjestelmä on lämmön talteen ottava ja ilmastoinnin kaksikerroksinen konehuone sijaitsee Pilkkeen ylimmässä kerroksessa.

Paloteknisesti Pilke muodostuu kahdesta osasta, jotka erottaa koko rakennuksen korkuinen osastoiva seinä. Pilkkeessä on sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmät tunnistimineen palotilanteiden varalta. Palotilanteessa ylimmän kerroksen avokäytävät sulkeutuvat savuverholla jolloin turvallinen poistuminen rakennuksesta on mahdollista.