Alue-ekologinen verkosto

Alue-ekologinen verkosto on kattava luontokohteiden verkosto, jossa kaikki ekologisesti arvokkaat alueet kytkeytyvät toisiinsa.

alue-ekologisen verkoston kallioluontokohde

Alue-ekologisen verkoston ytimen muodostavat suojelualueet, lakisääteisesti suojellut kohteet, uhanalaisten lajien esiintymät sekä muut monimuotoisuudeltaan arvokkaat luontokohteet. Ydinalueiden ympärille ja niitä yhdistämään on määritelty ekologisia käytäviä, jotka on jätetty kokonaan metsätalouden toiminnan ulkopuolelle tai siirretty rajoitetun metsätaloustoiminnan piiriin. Suunnitelmissa on määritelty myös riistan, maiseman ja virkistyskäytön kannalta tärkeät alueet sekä kulttuuriperintökohteet.

Alue-ekologisessa suunnittelussa laajan metsäalueen luontoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, johon kuuluvat sekä luonnonsuojelualueet että valtion monikäyttömetsät erityiskohteineen.

Suunnitelman päivitys on osallistava prosessi. Kuka tahansa voi ehdottaa Metsähallitukselle arvokkaana pitämäänsä luontokohdetta tai marjastus-, kalastus- tai retkeilypaikkaa lisättäväksi verkostoon.

Kohteet ovat löydettävissä Metsähallituksen retkikartta.fi -karttapalvelussa. Uhanalaisten lajien esiintymät, petolintujen pesien sijainnit tai metson soitimet eivät ole julkisia tietoja.

Yhteyshenkilö

Metsähallitus, Ella Tikkala, ella.tikkala@metsa.fi

Metsähallitus logo